Peamised finantsnäitajad

  2015 2014 2013 2012 2011 2010
Müügitulu (tEUR) 145 515 161 289 173 651 159 422 147 802 99 312
Ärikasum (tEUR) 3 933 4 015 5 303 2 687 -4 630 -8 975
Ärikasumi määr müügitulust 2,7% 2,5% 3,1% 1,7% -3,1% -9,0%
EBITDA (tEUR) 5 769 5 585 7 639 4 833 -1 819 -5 512
EBITDA määr müügitulust 4,0% 3,5% 4,4% 3,0% -1,2% -5,6%
Puhaskasum (tEUR) 174 2 298 4 639 1 926 -4 708 -12 738
Puhaskasumi määr müügitulust 0,1% 1,4% 2,7% 1,2% -3,2% -12,8%
Vara tootlus 0,2% 2,3% 4,3% 1,8% -4,8% -11,8%
Omakapitali tootlus 0,5% 6,4% 14,2% 6,6% -15,2% -32,6%
Investeeritud kapitali tootlus 2,1% 5,8% 9,5% 5,2% -5,9% -15,8%
Vara (tEUR) 89 919 97 458 104 694 111 630 101 581 95 241

 

Mõisted:
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital
Investeeritud kapitali tootlus = (maksustamiseelne kasum + intressikulud)/perioodi keskmine (intressikandvad kohustused + omakapital)