Peamised finantsnäitajad

  2018 2017 2016 2015 2014
Müügitulu (tEUR) 223 496 231 387 183 329 145 515 161 289
Ärikasum (tEUR) 4 031 1 102 4 208 3 933 4 015
Ärikasumi määr müügitulust 1,8% 0,5% 2,3% 2,7% 2,5%
EBITDA (tEUR) 6 021 3 123 6 017 5 769 5 585
EBITDA määr müügitulust 2,7% 1,3% 3,3% 4,0% 3,5%
Puhaskasum (tEUR) 3 821 1 725 3 933 174 2 298
Puhaskasumi määr müügitulust 1,7% 0,7% 2,1% 0,1% 1,4%
Vara tootlus 3,5% 1,6% 4,2% 0,2% 2,3%
Omakapitali tootlus 11,2% 4,8% 10,6% 0,5% 6,4%
Investeeritud kapitali tootlus 8,4% 5,9% 8,5% 2,1% 5,8%
Vara (tEUR) 104 137 111 978 98 622 89 919 97 458

 

 

 

 

 

 

Mõisted:
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital
Investeeritud kapitali tootlus = (maksustamiseelne kasum + intressikulud)/perioodi keskmine (intressikandvad kohustused + omakapital)