Peamised finantsnäitajad

  2017 2016 2015 2014 2013
Müügitulu (tEUR) 231 387 183 329 145 515 161 289 173 651
Ärikasum (tEUR) 1 102 4 208 3 933 4 015 5 303
Ärikasumi määr müügitulust 0,5% 2,3% 2,7% 2,5% 3,1%
EBITDA (tEUR) 3 123 6 017 5 769 5 585 7 639
EBITDA määr müügitulust 1,3% 3,3% 4,0% 3,5% 4,4%
Puhaskasum (tEUR) 1 725 3 933 174 2 298 4 639
Puhaskasumi määr müügitulust 0,7% 2,1% 0,1% 1,4% 2,7%
Vara tootlus 1,6% 4,2% 0,2% 2,3% 4,3%
Omakapitali tootlus 4,8% 10,6% 0,5% 6,4% 14,2%
Investeeritud kapitali tootlus 5,9% 8,5% 2,1% 5,8% 9,5%
Vara (tEUR) 111 978 98 622 89 919 97 458 104 694

 

 

 

 

 

 

Mõisted:
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital
Investeeritud kapitali tootlus = (maksustamiseelne kasum + intressikulud)/perioodi keskmine (intressikandvad kohustused + omakapital)