Peamised finantsnäitajad

  2020 2019 2018 2017 2016
Müügitulu (tEUR) 296 082 234 071 223 496 231 387 183 329
Ärikasum (tEUR) 3 575 4 270 4 031 1 102 4 208
Ärikasumi määr müügitulust 1,2% 1,8% 1,8% 0,5% 2,3%
EBITDA (tEUR) 7 003 7 311 6 021 3 123 6 017
EBITDA määr müügitulust 2,4% 3,1% 2,7% 1,3% 3,3%
Puhaskasum (tEUR) 4 118 4 149 3 821 1 725 3 933
Puhaskasumi määr müügitulust 1,4% 1,8% 1,7% 0,7% 2,1%
Vara tootlus 3,3% 3,7% 3,5% 1,6% 4,2%
Omakapitali tootlus 11,8% 12,5% 11,2% 4,8% 10,6%
Investeeritud kapitali tootlus 9,3% 10,0% 8,4% 5,9% 8,5%
Vara (tEUR) 135 075 117 648 104 137 111 978 98 622

 

 

 

 

 

 

Mõisted:
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital
Investeeritud kapitali tootlus = (maksustamiseelne kasum + intressikulud)/perioodi keskmine (intressikandvad kohustused + omakapital)