Peamised finantsnäitajad

  2016 2015 2014 2013 2012
Müügitulu (tEUR) 183 329 145 515 161 289 173 651 159 422
Ärikasum (tEUR) 4 208 3 933 4 015 5 303 2 687
Ärikasumi määr müügitulust 2,3% 2,7% 2,5% 3,1% 1,7%
EBITDA (tEUR) 6 017 5 769 5 585 7 639 4 833
EBITDA määr müügitulust 3,3% 4,0% 3,5% 4,4% 3,0%
Puhaskasum (tEUR) 3 933 174 2 298 4 639 1 926
Puhaskasumi määr müügitulust 2,1% 0,1% 1,4% 2,7% 1,2%
Vara tootlus 4,2% 0,2% 2,3% 4,3% 1,8%
Omakapitali tootlus 10,6% 0,5% 6,4% 14,2% 6,6%
Investeeritud kapitali tootlus 8,5% 2,1% 5,8% 9,5% 5,2%
Vara (tEUR) 98 622 89 919 97 458 104 694 111 630

 

Mõisted:
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital
Investeeritud kapitali tootlus = (maksustamiseelne kasum + intressikulud)/perioodi keskmine (intressikandvad kohustused + omakapital)